Shaniya

Shaniya
 • Pref. sexuelle :
 • M’excite :
 • Ne m’exite pas :
 • Shaniya
 • Young Girls
 • Age : 21
 • Taille : 160 cm
 • Poids : 50 kg
 • Cheveux : Fair Hair
 • Couleur des yeux : Blue
 • Mensuration : 84-64-90
 • Ethnie : European
 • Notes : 3.34
ShaniyaShaniyaShaniya